Partiopoikalippukunta Lappeenrannan Walliveljet ry varausehdot:

Nämä 13.01.2022 voimaan tulleet varausehdot koskevat Partiopoikalippukunta Lappeenrannan
Walliveljet Ry:ltä (3056041-2) varusteita lainaavia henkilöitä, jotka varaavat varusteet yhdistyksen nettisivulta.

Varusteiden lainaamisessa sovelletaan seuraavia ehtoja:
1. Huolellisuusvelvoite. Lainaaja sitoutuu käsittelemään ja säilyttämään lainattavia varusteita huolellisesti.
2. Varusteen käyttö. Varuste lainataan lainaajan omaan käyttöön. Varusteen vuokraaminen ja edelleen luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on kielletty.
3. Varauksen peruuttaminen. Varaus on peruttava viimeistää klo 12 mennessä varauksen alkamiselle asetettuna päivänä.
4. Varusteen palauttaminen. Lainatut varusteet on palautettava sovittuna aikana yhdistyksen toimihenkilölle

       a. Yhdistyksen toimihenkilöllä on oikeus tarkastaa varuste ennen palauttamista mahdollisten vahinkojen selvittämiseksi.

5. Laina-aika ja ylitysseuraamus. Laina-aika on määritelty varauslomakkeessa ja on täten sitova. Lainatut varusteet on palautettava siten, että ne ovat yhdistyksen hallussa viimeistään laina-ajan päättyessä. Yhdistys voi periä lainaajalta kultakin myöhässä palautetulta varusteelta 50 euron viivästysmaksun jokaiselta alkavalta myöhästymispäivältä.
6. Tupakointi ja lemmikit. Tupakointi on ehdottomasti kielletty varusteiden välittömässä läheisyydessä. Varusteista löytyneistä tupakkatuotteista (nuuska) on yhdistyksellä oikeus periä 25 euron siivousmaksu. Mikäli varusteiden vuokraajalla on lemmikki mukana on hänet velvoitettu ilmoittamaan siitä yhdistyksen toimihenkilölle.
7. Vastuu ilmoittaa. Mahdollisista näkyvistä jäljistä varusteessa. Varaaja on velvoitettu ilmoittamaan varusteeseen tulleesta näkyvästä jäljestä (esimerkiksi maalista) yhdistyksen toimihenkilölle.

     a. Ilmoittamatta jätetystä vahingosta tai haitasta on yhdistyksellä oikeus periä 10 euroa mahdollisten korjauskulujen lisäksi.

8. Vastuu korjauskuluista. Lainaaja vastaa yhdistykselle kaikista korjauskustannuksista, jotka aiheutuvat vuokrattavaan varusteeseen laina-aikana tulleista vahingoista riippumatta siitä, kuka vahingon on aiheuttanut.
9. Vastuu katoamisesta. Lainaaja vastaa varusteen häviämisestä. Mikäli lainattava varuste katoaa tai se menetetään rikoksella, lainaajan on suoritettava yhdistykselle laitteen korvausarvo.
10. Seuraamus palauttamatta jättämisestä. Mikäli lainaaja ei hänelle annetusta kehotuksesta huolimatta palauta lainattua varustetta neljän viikon kuluessa laina-ajan päättymisestä, yhdistyksen hallitus voi päättää, että varuste tulkitaan kadonneeksi ja että lainaajan on suoritettava yhdistykselle laitteen korvausarvo.
11. Oikeus peruuttaa tai siirtää varaus. Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) tai mikäli varaaja ei ole noudattanut varausehtoja, on yhdistyksellä oikeus peruuttaa varaus. Yhdistyksellä on myös oikeus siirtää varaus mikäli asiakkaan varaama varustee poistuu yhdistyksen välityksestä tai ei muusta syystä ole ko. ajankohtana käytössä. Näin toimittaessa varaajaan ollaan yhteydessä.
12. Vastuunrajoitus. Yhdistys ei vastaa mistään lainattavien varusteiden käytössä aiheutuneista välillisistä tai välittömistä vahingoista tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista.
SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyt edellä mainitut ehdot ja olet velvoitettu noudattamaan niitä ehdoissa edellytetyin tavoin ennen varauksen alkamista, varauksen aikana sekä yhdistyksen toimihenkilön mahdollisen tarkastuksen ajan.

Ongelmatilanteissa ota yhteys viipymättä Walliveljien kalustonhoitajaan!